Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2016-06-08 P-  Protein C (aktivitetsmetod)
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Ljusblå-svart propp (Na-citrat)  
Provtagning: Provtagning:
Fyll röret tills vakuumsuget upphör. Kontrollera att röret är fyllt inom volymsmarkeringen.
Lägg sedan provet direkt på en provtagningsvagga, alt. blanda provet genom att vända det lugnt ca 10 ggr.
Det är väldigt noga att provet blir ordentligt blandat.
Om vingkanyl används, tänk på att använda slaskrör.

Provhantering:
Prov ska vara lab tillhanda så fort som möjligt dock senast 4 timmar efter provtagning.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 4 timmar måste provet centrifugeras, plasma avskiljas och frysas.
Centrifugera prov vid 2000g i 20 min.
Plasma pipetteras (sugs av), lämna minst en centimeter från blodkropparna.
Överför minst 0,5 mL plasma till 2-3 ellermanrör (sekundärrör av plast).
Rören med plasma fryses direkt i <-20°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 4 timmar skickas provet i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 4 timmar måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst plasma skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres två gånger per vecka  
Referensintervall: >0,70 kIE/L
Metod:    
Ansvarig läkare: Peter Ridefelt  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: Protein C tillhör gruppen K-vitaminberoende koagulationsproteiner.
Protein C, som syntetiseras i levern, har en molekylvikt på c:a 56 kD och är uppbyggt av två kedjor: en högmolekylär kedja (där den aktiva ytan sitter) och en lågmolekylär kedja innehållande gammakarboxyglutaminsyra (en negativt laddad aminosyra som är nödvändig för den kalciumberoende bindningen till fosfolipidmembran).
Aktiverat protein C reglerar koagulationsprocessen genom att bryta ned kofaktorerna faktor Va och VIIIa; en process som kräver närvaro av protein S, en annan K-vitaminberoende kofaktor i plasma.
Heterozygot brist på protein C leder oftast till att individerna har 10-55% av den normala plasmanivån och har därför en ökad risk för venös trombos.
Patienter med homozygot brist är mycket sällsynta; de får utbredda tromboser redan under första levnadsmånaden om de inte behandlas med koncentrat av aktiverat protein C.
Förvärvad protein C-brist ses bl.a. vid leversjukdomar, behandling med vitamin K-antagonister (Waran ®; den kanske vanligaste orsaken till ett sänkt protein C-värde) och disseminerad intravaskulär koagulation (DIC).  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: