Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2024-04-16 Pt(U)-  Katekolaminer
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Urin
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Urinflaska med tillsats.
Provrör för inskickning av urin:
Beige propp 7 mL, 2 st  
Provtagning: Remiss:
Ange förekommande läkemedelsbehandling på remissen.
OBS! Om endast rör till en dygnsvolym skickas till lab måste dygnsvolym och provtagningstid anges på remissen.

Provtagning:
Vuxna:
Dygnsmängd samlas i plastflaskor innehållande 15 mL 6 mol/L saltsyra.
Barn:
Tag 1 mL 6 mol/L HCl per 100 mL urin.

Provhantering:
Två rör ā 7 mL av välblandad dygnsmängd skickas. Inom Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping kan istället hela dygnssamlingen skickas.
Hållbart 1 v vid 2-8°C.

Provskickning/transport:
För transporter < 2 dygn kan provet skickas icke fryst tillsammans med en frysklamp.
Om transporttiden överstiger 2 dygn måste prov frysas och skickas fryst.
Fryst urin skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.
Urindunkar med dygnsmängd urin får inte skickas på allmän väg, för handhavande se ovan under provhantering.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall: Adrenalin:
<2 år: <30 nmol/d, 3,6-18,9 ĩmol/mol kreatinin
2-8 år: <30 nmol/d, 3,1-18,3 ĩmol/mol kreatinin
Vuxna:<75 nmol/d, 1,1-6,0 ĩmol/mol kreatinin

Noradrenalin:
<2 år: <150 nmol/d, 15-121 ĩmol/mol kreatinin
2-8 år: <160 nmol/d, 18-71 ĩmol/mol kreatinin
Vuxna: <450 nmol/d 8,0-34 ĩmol/mol kreatinin

Dopamin:
<2 år: <1,4 ĩmol/d, 224-1120 ĩmol/mol kreatinin
2-8 år: <1,6 ĩmol/d, 231-977 ĩmol/mol kreatinin
Vuxna: <2,7 ĩmol/d, 80-200 ĩmol/mol kreatinin
Metod:   Högupplösande masspektrometri (LC-HRMS)  
Ansvarig läkare: Torbjörn Åkerfeldt  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Katekolaminer i urin är labila, och nivåerna sjunker särdeles snabbt vid pågående UVI, vilket är bakgrunden till att urinen måste surgöras med saltsyra (HCl). Från och med 21-03-16 rekommenderar vi 15 mL HCl (6 M), istället för 20 mL. Inga förändringar avseende barn.

Vill man helt undvika HCl-tillsatt urin rekommenderas istället analys av U-Metoxykatekolaminer, som är betydligt stabilare.

Referensintervall för vuxna ändrades 2012-09-25, efter att vi analyserat urindygnssamlingar från 46 subjektivt friska individer (medelålder 43 år [spann 21-74 år], 65% kvinnor).  
Tolkning: De viktigaste endogent producerade katekolaminerna är dopamin, adrenalin och noradrenalin.

Dopamin är en viktig centralnervös transmittor och dessutom prekursor vid syntesen av noradrenalin och adrenalin.

Noradrenalin bildas framför allt i de perifera sympatiska nervcellerna där det tjänstgör som transmittor, medan adrenalinet produceras i binjuremärgen.

Feokromocytom och embryonalt besläktade tumörer (carcinoider, neuroblastom, ganglioneurom, feokromoblastom och sympatogoniom) producerar så gott som alltid ökade mängder katekolaminer.

Bildningen och metabolismen av katekolaminer varierar dock från tumör till tumör och därför även mönstret av katekolaminer i blod och urin. Metastaserande feokromocytom och neuroblastom karak-täriseras ofta av hög utsöndring av dopamin (och metoxityramin och HVA).

Eftersom utsläppet av katekolaminerna och deras metaboliter från tumörerna ofta är intermittent, bör flera dygnsmängder urin analyseras och helst en urinvolym som produceras under en period med kliniska tecken på katekolaminpåverkan. Metoxikatekolaminer uppvisar däremot något jämnare nivåer p g a dess längre halveringstid.

Förhöjd urinutsöndring av katekolaminer kan emellertid även ses hos personer utan feokromocytom. Det rör sig oftast om lätt till måttlig förhöjd halt vid olika typer av psykisk eller fysisk stress.

Många läkemedel (t ex antidepressiva, paracetamol, litium, antibiotika och beta-blockerare) påverkar katekolaminomsättningen och om dessa inte kan sättas ut måste bedömning ske med försiktighet. Vidare kan kostens innehåll av koffein, alkohol och katekolaminrika frukter och nötter ge ökade koncentrationer.

Stickprov rekommenderas endast ifall man vill "fånga" ett uttalat intermittent förlopp.

Vid tveksamma fynd kan bestämning av U-Metoxikatekolaminer och S-Chromogranin A vara av värde.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: