Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2020-11-10 P-  Heparinaktivitet, LMW
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Ljusblå-svart propp (Na-citrat)  
Provtagning: Indikation:
Monitorering av profylax/behandling med LMWH (lågmolekylärt heparin).

Remiss:
Ange antal timmar efter senaste injektion.

Provtagning:
Prov ska tas 3 timmar efter subkutan injektion då maximal nivå i plasma föreligger.
Fyll röret tills vakuumsuget upphör. Kontrollera att röret är fyllt inom volymsmarkeringen.
Lägg sedan provet direkt på en provtagningsvagga, alt. blanda provet genom att vända det lugnt ca 10 ggr.
Det är väldigt noga att provet blir ordentligt blandat.
Om vingkanyl används, tänk på att använda slaskrör.

Provhantering:
Prov ska vara lab tillhanda så fort som möjligt dock senast 1 timme efter provtagning.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 1 timme måste provet centrifugeras, plasma avskiljas och frysas.
Centrifugera prov vid 2000g i 20 min.
Plasma pipetteras (sugs av), lämna minst en centimeter till blodkropparna.
Överför minst 0,5 mL plasma till 2-3 ellermanrör (sekundärrör av plast).
Rören med plasma fryses direkt i <-20°C.
Starkt lipemiska prover kan ej analyseras.
Kraftigt hemolytiska prover kan ej analyseras.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 1 timme skickas provet i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 1 timme måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst plasma skickas i frysbehållare så att proverna är frysta vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag, samt lördag och helgdag kl. 07-11  
Referensintervall: Terapeutiskt intervall för lågmolekylärt heparin (prov taget 3-4 tim efter subkutan injektion):
0,20-0,45 kIE/L vid trombosprofylax
0,60-0,90 kIE/L vid trombosbehandling

OBS! Individuell bedömning av målintervall bör göras baserad på anamnes och klinisk situation
Metod:    
Ansvarig läkare: Peter Ridefelt  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: Den normala funktionen hos faktor Xa-molekylen är att aktivera protrombin och därmed bilda trombin som ansvarar för bildningen av fibrinkoagel.
I närvaro av heparin uppstår konkurrens mellan denna mekanism och den hämmande mekanism som heparin-antitrombin-komplexet utgör.
Denna hämning är till stor del orsaken till heparinets antikoagulansförmåga.
Analysen kallas ibland "anti-Faktor Xa", då metoden bygger på att man mäter den hämmande effekten av heparin på Faktor Xa.

Indikation:
Monitorering av behandling med Fragmin® (dalteparin), Klexane® (enoxaparin) eller Innohep® (tinzaparin).

Metoden kan också användas för monitorering av ofraktionerat heparin (UFH).

För monitorering av behandling med ofraktionerat heparin rekommenderas i första hand APT-tid, men Heparinaktivitet LMW kan vara ett alternativ. APT-tid är dock inte lämpligt för att monitorera behandling med lågmolekylära hepariner som Fragmin eller Klexane.

P-Heparinaktivitet, LMW är en mindre lämplig metod för att bestämma antikoagulationseffekten hos patienter som behandlas med Xarelto® eller Eliquis®, i dessa fall beställs P-Rivaroxaban resp P-Apixaban.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: