Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2016-12-20 S-  PTH Biointakt
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Provhantering:
Prov kan förvaras i rumstemperatur i max 4 timmar.
Provet ska centrifugeras inom 4 timmar från provtagningen.
Centrifugerat gelrör (primärrör) kan förvaras vid 2-8°C i upp till 24 timmar.
Om transporten inte når analyserande lab inom 24 timmar måste serum från gelröret hällas av i ett plaströr (sekundärrör) och frysas i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 24 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 24 timmar måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utförs tre gånger/vecka  
Referensintervall: Vuxna: 0,7 - 4,1 pmol/L
Metod:    
Ansvarig läkare: Mats Gåfvels  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: KKF tillhandahåller två metoder för PTH-mätning; PTH intakt resp. PTH biointakt.
PTH intakt är rutinmetoden.
PTH biointakt rekommenderas att endast användas vid specialiserade frågeställningar, ex inom njurmedicin.  
Tolkning: Utredning vid rubbning av calcium-, fosfat- och magnesium-homeostasen.
Parathormon (PTH) frisätts från bisköldkörtlarna i form av en peptid med 84 aminosyror (biointakt PTH eller PTH 1-84).
Efter frisättning kan peptiden klyvas i olika fragment.
Bland annat kan de sex N-terminala aminosyrorna avskiljas, varvid PTH 7-84 bildas.
Kvoten mellan PTH 1-84 och PTH 7-84 förändras vid hypercalcemi och vid njursvikt.
Vid det senare tillståndet ansamlas PTH-fragment vilket kan ha klinisk betydelse eftersom PTH 7-84 kan hämma effekten av biointakt PTH.
Flera metoder som säger sig mäta intakt PTH kan inte skilja på PTH 1-84 och PTH 7-84, endast de metoder som mäter biointakt mäter verkligen specifikt PTH 1-84.
För närvarande är PTH intakt KKFs rutinmetod. Troligen är den kliniska nyttan av intakt PTH i de flesta fall likvärdig med biointakt PTH.
Den senare kan dock vara av nytta vid specialiserade frågeställningar inom nefrologi eller benomsättning.
Parathormonets viktigaste funktion är att hålla extracellulärt joniserat calcium inom ett snävt koncentrationsintervall.
Redan efter 1-2% förändring av calciumkoncentrationen kan en mycket snabb effekt på PTH-insöndringen noteras.
Parathormon reglerar även fosfat- och magnesiumomsättningen och stimulerar bildningen av aktivt D-vitamin (kalcitriol; 1,25-dihydroxi-D-vitamin), vilket ger ökad resorption av calcium från tarmen.
Parathormon höjer serumnivån av calcium och fosfat genom att öka bennedbrytningen och genom ökad återresorption av calcium i njuren.
Överproduktion av PTH (hyperparatyreodism, HPT) är vanligen primär, dvs orsaken sitter i paratyreoideakörteln (oftast adenom).
Man ser då förhöjt PTH tillsammans med förhöjt P-calcium.
Sekundär HPT, med förhöjt PTH men normalt P-calcium, kan ses vid njursvikt och brist på vitamin D.
Hypercalcemi, med lågt eller normalt PTH, kan ses vid vissa andra tillstånd, som t ex maligna tumörer, sarkoidos, hypertyreos och D-vitaminintoxikation.
Överproduktion av PTH (hyperparatyreodism, HPT) är vanligen primär, dvs orsaken sitter i paratyreoideakörteln (oftast adenom).
Man ser då förhöjt PTH tillsammans med förhöjt P-calcium.
Sekundär HPT, med förhöjt PTH men normalt P-calcium, kan ses vid njursvikt och brist på vitamin D.
Hypercalcemi, med lågt eller normalt PTH, kan ses vid vissa andra tillstånd, som t ex maligna tumörer, sarkoidos, hypertyreos och D-vitaminintoxikation.  
 <--tillbaka  
Referenshänvisning: