Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-08-11 B-  Everolimus
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Läkemedel
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Lila propp (EDTA) 5 mL  
Provtagning: Remiss:
Tid för senaste dos skall anges på remissen.

Provtagning:
Prov tas på morgonen 10-12 h efter medicinering (före intag av ny medicindos).

Minst 1/3 av röret skall vara fyllt med blod.

Provhantering:
OBS! Centrifugeras ej.
Om transport till laboratoriet inte kan anordnas omgående så skall provet förvaras i kylskåp.
Prov är hållbart i 7 dagar vid 2 - 8°C.
Hållbarheten är 6 månader vid -20°C.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur.
Fryst helblod skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres två gånger per vecka  
Referensintervall: Terapeutiskt intervall (dalvärde) 3-8 µg/L

Fr.o.m. 2021-01-20 ny immunkemisk metod (Roche), som medbestämmer vissa everolimusmetaboliter.
Resultaten har justerats ned för att efterlikna nivåer som erhålls med kromatografisk referensmetod specifik för everolimus (LC-MS/MS). Förekomst av metaboliter varierar. Vid osäkerhet rekommenderas analys med LC-MS/MS.
Metod:    
Ansvarig läkare: Johan Saldeen  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Patienter som behandlas med sirolimus ska inte provtas pga korsreaktion i analysen. Patienter som förut har behandlats med sirolimus ska inte provtas förrän tidigast 10 dagar efter avslutad sirolimusbehandling. Hos patienter med mild till måttlig respektive allvarlig leverfunktionsnedsättning bör prov inte tas tidigare än 2 respektive 3 veckor efter avslutad sirolimusbehandling.
Patienter som behandlas med biotin (vitamin B7) i höga doser (> 5 mg/dag) ska inte provtas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindos.  
Tolkning: Kvantitativ bestämning av everolimus används som h
Läs mer-->  
Referenshänvisning: